Đối tác
Updatetap chi suc khoeNghiên cứumediaDiễn đàn NursetabtelemedicineNURSE TVO2 tivisức khỏe cộng đồngĐăng ký thành viêntap chi y hoc thuc hanhonis
Quảng cáo
adminQuảng cáo2Shop xì gà Hà Nội
Phương pháp luận

5 Nguyên tắc cần biết khi viết mục tiêu nghiên cứu khoa học

5 Nguyên tắc cần biết khi viết mục tiêu nghiên cứu khoa học
5 Nguyên tắc cần biết khi viết mục tiêu nghiên cứu khoa học

5 Nguyên tắc cần biết khi viết mục tiêu nghiên cứu khoa học

 

Khi tiến hành nghiên cứu, nghiên cứu viên cần xây dựng mục tiêu nghiên cứu phù hợp nhằm trả lời cho câu hỏi nghiên cứu hoặc giải quyết vấn đề nghiên cứu. Việc xây dựng những tiêu nghiên cứu phù hợp cũng giúp cho chủ đề nghiên cứu được tập trung và tránh việc thu thập các thông tin không cần thiết.

Mục tiêu nghiên cứu thường được phân thành hai mức độ là mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể. Mục tiêu tổng quát thường là đích đến cuối cùng của nghiên cứu, nhằm giải quyết một hoặc nhiều vấn đề lớn, trên một diện tác động rộng hoặc nhằm mở ra một hướng mới trong nghiên cứu hoặc cung cấp dịch vụ y tế. Trong khi đó, mục tiêu cụ thể là những việc sẽ phải làm để đạt được đích đặt ra trong mục tiêu tổng quát.

Tham khảo: TUNG LUXURY - Thời trang hàng hiệu siêu cấp Like Auth hàng đầu tại Việt Nam

Phần lớn nghiên cứu cấp cơ sở hoặc các đề tài tốt nghiệp thường chỉ có mục tiêu cụ thể.

Một mục tiêu nghiên cứu cụ thể đúng và đủ cần đạt được 5 tiêu chuẩn – “SMART”, trong đó:

  • S (Specific): Cụ thể và rõ ràng
  • M (Measurable): Đo, đếm được, lượng hóa được
  • A (Achievable): Khả thi
  • R (Reasonable): Hợp lý
  • T (Timely): Có phạm vi thời gian
  1. Mục tiêu nghiên cứu phải viết cụ thể, rõ ràng, có tính logic với tên đề tài và nội dung nghiên cứu

Mục tiêu phải được bắt đầu bằng một động từ, theo sau là tân ngữ (đối tượng là ai, cái gì) và trạng ngữ (thời gian, địa điểm) được viết gọn gàng, súc tích thể hiện được tính đặc thù của nghiên cứu. Trong khi xem xét đề cương nghiên cứu cũng như đánh giá nghiệm thu đề tài hay trong hội đồng chấm luận án đều rất chú ý đến tính logic của đề tài, trong đó có mục tiêu nghiên cứu. Mục tiêu nghiên cứu phải phản ánh được tên đề tài cũng như phải liên quan tới nội dung nghiên cứu sau đó.

  1. Mục tiêu nghiên cứu phải thể hiện đo lường, ước lượng được.

Mục tiêu nghiên cứu  phải được cho thấy thông qua những chỉ số đo lường được.

Ví dụ “Mô tả thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện X năm 2018” hay “Đánh giá hiệu quả sử dụng Hemofil M trong điều trị Hemophilia A ở bệnh nhân tại Viện Huyết học Truyền máu Trung Ương năm 2018”. Như ở 2 mục tiêu trên, thực trạng bao giờ cũng sử dụng các chỉ số như tỷ lệ, tỷ suất, còn hiệu quả điều trị được thể hiện bằng tỷ lệ khỏi bệnh sau thời gian dài.

  1. Mục tiêu nghiên cứu phải có tính khả thi.

Người nghiên cứu phải xây dựng mục tiêu có tính khả thi dựa trên nguồn lực thực tế như kinh phí, nhân lực, phương tiện kỹ thuật, thời gian,…

Lỗi xây dựng mục tiêu quá hẹp, không cụ thể hóa được tên đề tài, không bao phủ được hết các nội dung nghiên cứu hay mục tiêu quá tham vọng trong khi nội dung và kết quả nghiên cứu chỉ có giới hạn , đề cương đặt mục tiêu quá lớn so với nguồn lực và khả năng thực tế là những lỗi cần phải tránh.

  1. Mục tiêu nghiên cứu phải hợp lý và hợp pháp.

Mục tiêu chỉ được đặt ra trong phạm vi đề tài nghiên cứu. Mục tiêu cũng có cơ sở pháp lý đó là phải theo các quy chế chuyên môn đã quy định, đúng thẩm quyền chuyên môn hoặc đúng phân tuyến kỹ thuật. Bên cạnh đó, đạo đức trong nghiên cứu cũng là một tiêu chí cần phải chú ý. Có rất nhiều tiêu chí để thẩm định tính hợp lý của một đề cương nghiên cứu, song tiêu chí về đạo đức thì không được phép sai phạm, dù chỉ là sơ xuất rất nhỏ.

  1. Mục tiêu nghiên cứu nên có phạm vi thời gian.

Đối với nghiên cứu lâm sàng, không nhất thiết lúc nào cũng cần phải ghi thời gian rõ ràng. Ví dụ như mục tiêu “Mô tả đặc điểm huyết học của bệnh nhân lao phổi tại Bệnh viện Lao phổi Trung ương”, thời điểm nghiên cứu năm 2009 có lẽ cũng không khác nhiều so với năm 2012, nên mốc thời gian 2009 hoặc 2012 có thể nêu trong mục tiêu hoặc không. Tuy nhiên, với những mục tiêu nghiên cứu như “Mô tả điểm đau của bệnh nhân mổ chi dưới sau phẫu thuật 3 ngày” thì không thể thiếu mốc thời gian.

Đối với nghiên cứu cộng đồng, thời gian là yếu tố không thể thiếu vì các yếu tố tự nhiên và xã hội tác động đến vấn đề nghiên cứu thay đổi theo những khoảng thời gian khác nhau.

>> bóp burberry

Như vậy, khi xây dựng một đề cương nghiên cứu, người nghiên cứu phải cân nhắc rất nhiều yếu tố, điều chỉnh mục tiêu sao cho phù hợp và khả thi. Mục tiêu nghiên cứu là mốc chuẩn để người nghiên cứu xây dựng phương pháp nghiên cứu phù hợp, từ lựa chọn đối tượng, địa điểm nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, tới cỡ mẫu và cách chọn mẫu, cho đến xây dựng các biến số, chỉ số, rồi từ đó thu thập, phân tích số liệu để cho ra kết quả nhằm đạt được mục tiêu đặt ra. Mục tiêu nghiên cứu ban đầu cũng là cơ sở đề người nghiên cứu trình bày kết quả, bàn luận và viết kết luận, kiến nghị dựa trên kết quả đó.

 

Finding the perfect microwave for your kitchen doesn't have to break the bank. With a budget of under $100, you might think it's difficult to find a high-quality and reliable microwave. However, we've done the research for you and compiled a list of the best microwaves that not only fit your budget but also deliver exceptional performance. In this blog post, we will explore the top contenders for the title of the best microwave under $100, discussing their features, functionality, and overall value for money. Say goodbye to overpriced appliances and hello to affordable yet efficient microwaves that will revolutionize your kitchen experience.

1. Key features to consider when buying a budget microwave

When shopping for a budget microwave, it's important to consider key features that will meet your needs without breaking the bank. Here are some essential factors to keep in mind: 1. Size and Capacity: Determine the size of the microwave you require based on your available countertop space and cooking needs. Consider the capacity as well, ensuring it is sufficient for your typical meal sizes. 2. Power Output: Look for microwaves with wattage between 700 and 1000 watts for efficient cooking. While lower wattage models may take longer to heat food, they can still perform basic tasks effectively. 3. Cooking Modes and Presets: Check for a variety of cooking modes, such as defrosting, reheating, and specialized settings for popcorn or beverages. Having preset options can simplify your cooking process. 4. Control Panel and User Interface: Ensure the microwave has an intuitive control panel with clear labels and easy-to-use buttons. Some models may have additional features like digital displays or touch controls. 5. Safety Features: Look for microwaves that have child lock options, especially if you have little ones at home. This feature prevents accidental operation and keeps your family safe. 6. Built-in Timer and Clock: Having a built-in timer and clock is convenient for keeping track of cooking times and using the microwave as a regular clock in your kitchen. 7. Easy to Clean: Consider models with removable turntables and an easy-to-clean interior. A non-stick interior coating can also make maintenance hassle-free. 8. Energy Efficiency: Look for microwaves with an energy-saving mode or an Energy Star certification to ensure you're not wasting excess electricity. By considering these key features when buying a budget microwave, you can find a reliable and functional appliance that suits your needs without breaking your budget. Remember to compare different brands and read customer reviews to make an informed decision that aligns with your requirements.


2. Top microwave options under $100

Finding a quality microwave on a budget doesn't mean sacrificing performance or features. In fact, there are some fantastic options available for under $100 that will fulfill all of your cooking needs. Here are the top microwave options under $100 that offer great value for your money. 1. XYZ Microwave: Priced at just $89, this compact and sleek microwave is perfect for small kitchens or dorm rooms. With a 0.7 cubic foot capacity, it can easily fit a dinner plate or a medium-sized bowl. It offers multiple power levels and convenient preset cooking options, making it versatile and user-friendly. 2. ABC Microwave: For only $79, this countertop microwave packs a punch with its 0.9 cubic foot capacity. It features a digital display, allowing for precise control over cooking times and power levels. With its quick-start functions and defrost options, it ensures efficient and even cooking every time. 3. DEF Microwave: If you're looking for a larger capacity microwave, the DEF Microwave offers 1.1 cubic feet of space and comes in at $99. With its powerful cooking capabilities, it can handle larger dishes and family-sized meals. It also includes a turntable for even heat distribution and a variety of pre-programmed settings for popular dishes. 4. GHI Microwave: This budget-friendly option priced at $69 offers a compact design without compromising on functionality. With a 0.7 cubic foot capacity, it fits well in small spaces and apartments. It features an easy-to-use control panel and multiple power levels, allowing you to heat up your favorite meals with precision. When looking for a microwave under $100, these options provide excellent value for your money. Whether you need a small, medium, or large capacity microwave, there is a budget-friendly option to suit your needs. Say goodbye to overpriced microwave options and hello to affordable cooking convenience with these top picks.


3. Customer reviews and ratings

When shopping for a microwave on a budget, it's important to consider customer reviews and ratings to ensure you're making a wise investment. While price is a significant factor, it should not be the sole determinant of your decision. By taking the time to read customer reviews, you can gain valuable insights into the performance, durability, and overall satisfaction of a microwave model within your budget. These reviews often highlight the strengths and weaknesses of the product, helping you make an informed decision. Look for trends in the reviews, paying attention to common praises or complaints. This will give you a better understanding of what to expect from the microwave you're considering. Additionally, customer ratings provide a quick snapshot of the overall satisfaction of other buyers. A high rating may indicate that the product is reliable and performs well, while a lower rating may suggest potential issues. Keep in mind that everyone's needs and preferences may differ, so it's important to read a variety of reviews to get a comprehensive understanding. By incorporating customer reviews and ratings into your decision-making process, you can find a budget-friendly microwave that not only fits your price range but also meets your expectations in terms of quality and performance.


4. Conclusion.

We hope you found our blog post on the best microwave under $100 helpful in your search for an affordable yet reliable kitchen appliance. We understand that not everyone has a large budget to spend on kitchen appliances, but that doesn't mean you have to compromise on quality. Our curated list includes microwaves that offer excellent performance, durability, and features, all within a budget-friendly price range. Take your pick from our recommendations and enjoy the convenience of quick and efficient cooking without breaking the bank. For more information or to explore other budget-friendly kitchen essentials, visit our website at Wild Kitchen.

 

trượt trái
trượt phảiEbooks Nursing
^ Về đầu trang